Hệ thống chứng chỉ EDGE của IFC được thiết kế cho các thị trường mới nổi, giúp đưa ra các giải pháp thiết kế kỹ thuật hiệu quả cho công trình với những tính toán chi phí đầu tư và mức tiết kiệm tương ứng để chủ đầu tư lựa chọn mức độ “xanh” của công trình.

Down tài liệu tham khảo tại đây: 1_EDGE_Software_Training_Intro__Methodology_19Sep17

Nguồn IFC